ZABEZPEOVACIA TECHNIKA (PARADOX) :

Naa spolonos sa stala autorizovanm predajcom zabezpeovacej techniky kanadskej firmy PARADOX SECURITY SYSTEMS. Poskytujeme komplexn sluby v oblasti bezpenosti domov, bytov, firiem s monosou napojenia na pulty skromnch bezpenostnch sluieb (SBS). Pre obchodnch partnerov a odberateov poskytujeme dodvky kvalitnch zariaden na ochranu objektov a pln technick podporu, ktor zaha : pomoc pri projeknej innosti, podpora v oblasti legislatvy, technickch noriem a certifikci, rchle dodvky techniky hot-line podpora poas oivovacch prc, zrun servis a pohotov pozrun servis nami dodanch zariaden.

Firma PARADOX SECURITY SYSTEMS sdli nealeko Montrealu v kanadskej provincii Quebec. Zaober sa vrobou elektroniky na ochranu objektov proti vlmaniu. Stala sa svetoznmou svojm drazom na uplatovanie najnovch poznatkov a technolgi. Patr k najvznamnejm spolonostiam vo svojom odbore. Svoje systmy exportuje do asi 100 krajn sveta. Profesionlny a nekompromisn prstup k inovcim zabezpeuje firme stle rastcu priaze technikov a uvateov. Vrobn program kompletne pokrva potreby klientov po strnke vekosti objektu, aj stupa zabezpeenia. Systmy z produkcie firmy PARADOX sa vyznauj predovetkm:


  nskokom pred vlmami
  variabilnosou pre technika
  jednoduchosou pre uvatea
  vbornou technickou a servisnou podporou