NIEKTOR REFERENCIE ZO TTNEJ SPRVY :

Vo vetkch intitciach boli uveden dokumentcie vypracovan naim pracovnkom, ktor ma previerku na OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANMI SKUTONOSAMI STUPA UTAJENIA DVERN a TAJN.

  stavn sd Slovenskej republiky - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Okresn sd Bansk Bystrica - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Okresn sd ilina - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Okresn sd Bratislava III - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Ministerstvo zdravotnctva - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Ministerstvo pdohospodrstva - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  rad vldy - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku, posudky a zabezpeenie rokovacej miestnosti
  Sprva ttnych hmotnch rezerv - bezpenostn dokumentcie strategickch objektov
  Dopravn podnik mesta Bratislava - bezpenostn projekt na ochranu osobnch dajov
  Slovensk rozhlas Bratislava - audit a bezpenostn dokumentcia
  Slovnaft - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  rad jadrovho dozoru - audit, poradenstvo, vskum
  Letisko M.R. tefnika - audit, poradenstvo
  pecializovan sd Pezinok - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku - potaovej siete
  Ministerstvo spravodlivosti - bezpenostn dokumentcia OUS, certifikcia technickho prostriedku
  Ministerstvo socilnych vec a rodiny poradenstvo